• De contractuele betrekkingen tussen het hotel en zijn klanten worden uitsluitend geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden.
  • Onze hotelrekeningen zijn contact betaalbaar.
  • Iedere hotelrekening van La Réserve wordt beschouwd als definitief door de klant aanvaard indien er geen gemotiveerd protest wordt betekend per aangetekende brief binnen de 8 dagen na ontvangst van de hotelrekening.
  • Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven hotelrekening levert van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een overeengekomen interest op van 1 % per maand vanaf haar vervaldag tot de dag van effectieve en volledige betaling.
  • Bovendien zal iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven hotelrekening van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij wijze van vast en onverminderbaar strafbeding worden vermeerderd met een som gelijk van 15 % van haar brutobedrag met een minimum van 62 euro.
  • Niet betaling van een hotelrekening op haar vervaldag machtigt La Réserve om de overeenkomst met de klant van rechtswege ontbonden te verklaren of onmiddellijk alle diensten ten aanzien van de klant op te schorten.
  • Voor alle betwistingen en geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd zijn. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen La Réserve en de koper.